Eesti Haiglaõpetajate Seltsi sünnipäevaks on 20.aprill 2011.a.

Meie tegevuse aluseks on: Euroopa Harta haigete laste hariduslike vajaduste jaoks haiglas ja koduõppel olles

 • Igal haigel lapsel on õigus õppida kodus või haiglas.
 • Õppimise ülesanne haigel lapsel on hariduse jätkamine, võimaldades säilitada õpilase rolli.
 • Haiglakool loob laste ühtsuse ja normaliseerib igapäeva elu. Õppimine haiglas on organiseeritud kas klassis, grupis, individuaalselt õppides või vajadusel ka voodi ääres.
 • Haigla- ja koduõpe peab olema kohandatud vastavalt lapse vajadustele ja suutlikkusele koostöös kodukooliga.
 • Õpikeskkond ja seadmed peavad olema kohandatud haige lapse vajadusele vastavalt ja kommunikatsioonitehnoloogiaid peaks kasutatama lapse isoleerituse ära hoidmiseks.
 • Kasutama peab erinevaid õpetamismeetodeid ja abivahendeid. Õpetamise sisu hõlmab rohkem, kui formaalne õppekava omandamine. See sisaldab teemasid, mis on seotud haigusega ja haiglas viibimisega.
 • Haigla- ja koduõpetajad peavad olema kvalifitseeritud ja saama väljaõpet.
 • Haige lapse õpetajad on täieõiguslikud multidistsiplinaarse meeskonna liikmed ja on vahelüliks hospitaliseeritud lapse ja kodukooli vahel.
 • Vanemaid tuleb informeerida õigusest õppida ja haige lapse õpiprogrammist. Nad peavad olema tunnustatud ja vastutavad partnerid.
 • Lapse puutumatus peab olema respekteeritud, sisaldades meditsiinilist konfidentsiaalsust ja privaatseid veendumusi.

 

MISSIOON:  Aidata leida, avastada ja kasutusele võtta nii endas kui (haigla)õpilases peituv potentsiaal.

VISIOON: Eesti Haiglakool
Haiglakool peab täitma erilist haridusmissiooni õpilase haiguse ja haiglas viibimise ajal ning tagama ettevalmistuse taasintegreerumiseks tavakooli, vähendab hirmusid seoses mahajäämusega õppetöös, juhib tähelepanu kõrvale haigusest ja toetab tervenemisprotsessi, hoiab ära ohte vaimsele tervisele/tundeelule, tugevdab õpilase tahet. Ta peab aitama kaasa haiguse ohjamisele ja ennetab haiguse ägenemist ja mittesoovitavaid tagajärgi.


Ühingu eesmärgid:

 • Õpetajate (haiglaõpetajad, psüühikahäiretega laste koolide õpetajad) koondamine ühisesse organisatsiooni
 • Õpetajate (haiglaõpetajad, psüühikahäiretega laste koolide õpetajad) professionaalse arengu toetamine ja soodustamine, haigete laste õpetamise põhimõtete leviku tõhustamine ning vastavasisulise hariduse arendamine
 • Võrgustiku toimimise tugevdamine, koostöö partneritega (osalemine teiste võrgustike töös
 • Ühtsete nõudmiste ja dokumentatsiooni väljatöötamine ja kasutuselevõtmine
 • Toetada haiglaõpetajate erialase töökogemuse vahendamist
 • Esindada haiglaõpetajate huvisid
 • Toetada haiglaõpetaja töökeskkonna kaasajastamist, materiaalset varustatust haiglaklassis.
 • Teha koostööd teiste haiglate õpetajate ja õpilaste vahel (näitused, kirjad jms).
 • Korraldada oma liikmetele koolitusi ja kultuurhariduslikke ning lõõgastavaid üritusi


Oma eesmärgi saavutamiseks ühing:

 • osaleb vastavasisulises seadusloome protsessis, tehes omapoolseid          haiglaõpet puudutavaid ettepanekuid ja täiendusi
 • korraldab oma liikmetele koolitusi
 • osaleb HOPE töös;
 • algatab ja korraldab projekte ja tegevusi haiglaõppe edendamiseks;
 • teeb koostööd teiste võrgustikega, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning REKK-iga
 • kogub, korraldab, kirjastab ja levitab haigla- ja haigete laste õpetamisega seotud teavet ja teadmisi (sealhulgas teaduslikke uuringuid, infolehti);
 • ühine eesmärkide määratlemine
 • vastutuse jagamine
 • aktiivsete liikmete koondamine

 

Voog. Tee ise koduleht!